KAPITAŁ LUDZKI

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Tytuł projektu: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego
w roku szkolnym 2008/2009


Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-08-041/08

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.

Wartość projektu: 201.433,81 zł

 

W czerwcu 2009 r. zakończyła się realizacja projektu „Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009", w ramach którego prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 7 gorzowskich szkołach kształcących w zawodzie. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W okresie od października 2008 r. do kwietnia 2009 r. w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wliekopolskim łącznie przeprowadzono 112 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

 Zajęcia przeprowadzono z następujących przedmiotów: matematyka i chemia

 

Głównym celem projektu było wdrożenie w 7 gorzowskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Zajęcia ukierunkowane były na zmniejszenie dysproporcji
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i niwelowanie różnic w dostępie do nauki.