jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

LISTY PRZYJĘTYCH DO PIERWSZYCH KLAS 4 i 5 LETNIEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

GRATULACJE ! . UDANYCH WAKACJI.
ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 27 SIERPNIA O GODZ 16.00.
Załączniki:

WNIOSEK O INTERNAT - NOWY 2019

Załączniki:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO 4 - LETNIEGO LSP ( PO GIMNAZJUM)

Gorzów Wlkp., 3 czerwca 2019 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I CZĘŚCI EGZAMINU WSTĘPNEGO DO 4-LETNIEGO LICEUM PLASTYCZNEGO W LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

W GORZOWIE WLKP.

 

W dniu 3 czerwca 2019 r. komisja w składzie:

1. Jan Potocki – przewodniczący

2. Leszek Jakubowski

3. Beata Broniarek

4. Karolina Machnicka

5. Aleksandra Przybyszewska

6. Juliusz Piechocki

7. Krzysztof Swaryczewski

8. Michał Krzaczkowski

 

przeprowadziła egzamin wstępny w części praktycznej: z kompozycji przestrzennej, rysunku i malarstwa oraz części ustnej ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły gimnazjalnej, Podanie o przyjęcie do szkoły złożyło  42 kandydatów. Do egzaminu przystąpiło 42 kandydatów. Do przyjęcia zakwalifikowano 32 kandydatów. Dolny próg przyjęcia zdających do szkoły 3,5. Egzamin przebiegał bez zakłóceń.

P.O.DYREKTOR - JAN POTOCKI

poniżej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

 

 


 

Załączniki:

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO 5 - LETNIEGO LSP ( PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

Gorzów Wlkp., 4 czerwca 2019 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I CZĘŚCI EGZAMINU WSTĘPNEGO DO 5-LETNIEGO  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

W GORZOWIE WLKP.

 

W dniu 4 czerwca 2019 r. komisja w składzie:

1. Jan Potocki – przewodniczący

2. Leszek Jakubowski

3. Beata Broniarek

4. Karolina Machnicka

5. Aleksandra Przybyszewska

6. Juliusz Piechocki

7. Krzysztof Swaryczewski

8. Michał Krzaczkowski

 

przeprowadziła egzamin wstępny w części praktycznej: z kompozycji przestrzennej, rysunku i malarstwa oraz części ustnej ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej. Podanie o przyjęcie do szkoły złożyło  58 kandydatów. Do egzaminu przystąpiło 55 kandydatów. Do przyjęcia zakwalifikowano 32 kandydatów. Dolny próg przyjęcia zdających do szkoły 3,67. Egzamin przebiegał bez zakłóceń.

p.o. DYREKTOR JAN POTOCKI

 

PONIŻEJ LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Załączniki:

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W GORZOWIE WLKP NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO

LICEUM PLASTYCZNEGO W GORZOWIE WKP

 

1.      Rekrutacja do LP odbywa się na podstawie:

 

·         Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe,

·         Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

·         Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia uczniów          z jednych typów szkół do innych.

 

2.      W roku szkolnym 2018/19 w LP w Gorzowie Wlkp. będzie odbywać się rekrutacja do dwóch typów szkół:

 

·         do klasy pierwszej liceum plastycznego, zwanego dalej LP (dla kandydatów kończących gimnazjum),

·         do klasy pierwszej liceum sztuk plastycznych, zwanego dalej LSP (dla kandydatów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej).

 

3.      O przyjęcie do klasy pierwszej LP lub pierwszej LSP, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

 

4.      Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do pierwszej LP i LSP jest złożenie (w terminie podanym, w harmonogramie pracy szkoły oraz harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny) wymienionych niżej dokumentów oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.

 

 

 

 

5.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok nauki w LP i LSP wymagane są dokumenty:

 

·         wniosek o przyjęcie do liceum plastycznego (dostępny w sekretariacie szkoły, oraz na stronie www.zpsp.smocza.edu.pl),

·         2 podpisane zdjęcia,

·         zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ (Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2)

·         zaświadczenie szkolne, o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum /dotyczy kandydatów do LP/,

·         zaświadczenie szkolne, o uczęszczaniu do VIII klasy szkoły podstawowej /dotyczy kandydatów do LSP/.

 

6.      Rekrutację do klas pierwszych LP i LSP  prowadzi Komisja Rekrutacyjna. Dyrektor LP wyznacza skład komisji i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

 

7.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LP i LSP zobowiązani są do zapoznania się ze Statutem LP, a z chwilą przyjęcia - do jego przestrzegania.

 

8.      Kandydat zakwalifikowany do LP zobowiązany jest do złożenia oryginału świadectwa   i innych wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek          z wymaganych dokumentów spowoduje nie uwzględnienie kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym – brak na liście kandydatów przyjętych do LP.

 

9.      W pierwszym etapie rekrutacji do LP i LSP przeprowadza się egzamin wstępny:

 

·         praktyczny, z przedmiotów artystycznych; rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

·         egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu plastyka dla gimnazjum (dla kandydatów do LP) oraz w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej (dla kandydatów do LSP).

 

 

10.  Na egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych składają się cztery elementy:

 

·         egzamin praktyczny z rysunku (skala ocen od 1 do 6 ),

·          egzamin praktyczny z malarstwa (skala ocen od 1 do 6),

·         egzamin praktyczny z modelowania (skala ocen od 1 do 6 ).

 

11.  Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby..

Egzamin ustny z w zakresie podstawy programowej przedmiotu plastyka ocenia trzyosobowa komisja.  Jej członkowie mogą przyznać kandydatowi ocenę od 1 do 6

 

12.  Na każdy egzamin kandydaci zgłaszają się z legitymacją szkolną.

 

13.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

 

·         w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,

·         w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.135 ust. 6 pkt2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe,

 

14.  W roku szkolnym 2019 rekrutacja odbywa się  na następującą specjalizacje:

 

·         projektowanie graficzne  -  dotyczy LP,

·         projektowanie graficzne  - dotyczy LSP. 

 

 

 

 

16.  W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły, do klasy wyższej niż pierwsza , a także w przypadku przechodzeniu ucznia z innej szkoły lub placówki artystycznej, albo złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.47 ust.1a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach artystycznych (plastycznych) musi wystąpić zgodność nauczanej specjalizacji z tą, do której chce kandydat aplikować. W przypadku uczniów realizujących naukę w szkołach ogólnokształcących, pod uwagę brane są również szczególne osiągnięcia twórcze (np. poświadczone dyplomami).

  

17.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości          w formie:

 

·         list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego,

·         list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolonego, poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Sposób i miejsce publikacji list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych do LP - określają przepisy prawa oświatowego. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskanej przez kandydata punktacji ze względu na ochronę danych osobowych, można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły.

 

 

19.  Liczba miejsc w klasach pierwszych nie może przekroczyć 32 osób.

 

EGZAMINY WSTĘPNE 2019 - 3 i 4 CZERWCA

1. Egzaminy wstępne 3 czerwca - kandydaci po gimnazjum; 4 czerwca - kandydaci po szkole podstawowej
2. Na egzaminy kandydaci przynoszą ze sobą: pędzelek z włosia o szerokości 1,5 cm, farby plakatowe, ołówki miękkie, nożyczki, nóż do papieru ( jak do cięcia tapet), taśmę klejącą, klej, linijkę
 
3. Harmonogram egzaminów i ważne terminy w załącznikach
 
Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Na jednym z wielu ciekawych wykładów ....
Paulina Targowska